pico hosting ผู้ให้บริการ Web hosting จดโดเมนราคาประหยัด  

บริการจดชื่อโดนเมน

 บริการจดโดเมน .com, .net, .org, .biz, .info และอื่นๆ ในราคาประหยัด โดเมนที่ท่านจนกับเรา ท่านจะได้รับสิทธิ เป็นเจ้าของ Domain 100% และสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล รายละเอียดของ Domain ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
การจดโดเมนคืออะไร การจดโดเมนก็คือการจดทะเบียนหรือลงทะเบียนชื่อเว็บไซต์ของเรา เช่น picohosting.com เพื่อให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราใน Internet ผ่านชื่อเว็บของเราได้นั้น เราจำเป็นต้องจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วโลกได้รู้ก่อนว่า ข้อมูลของชื่อเว็บไซต์นี้ อยู่ที่ Server IP Address อะไรก่อน เราจึงจะเข้าดูเว็บไซต์ของเราได้

ราคา Domain name

Domain name จดโดเมนใหม่ ย้ายโดเมนมา ต่ออายุโดเมน
.com 450 บาท 450 บาท 450 บาท
.net 550 บาท 550 บาท 550 บาท
.in.th 450 บาท 450 บาท 450 บาท
.co.th 800 บาท 800 บาท 800 บาท
.ac.th 800 บาท 800 บาท 800 บาท
.or.th 800 บาท 800 บาท 800 บาท
.org 500 บาท 500 บาท 500 บาท
.biz 500 บาท 500 บาท 500 บาท
.info 500 บาท 500 บาท 500 บาท
.us 500 บาท 500 บาท 500 บาท
.cc 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาท
.cn 550 บาท 550 บาท 550 บาท
.tv 1,350 บาท 1,350 บาท 1,350 บาท
.in 800 บาท 800 บาท 800 บาท
.co.in 450 บาท 450 บาท 450 บาท
.asia 650 บาท 650 บาท 650 บาท
.name 450 บาท 450 บาท 450 บาท

จดโดเมนภาษาไทย .com .net ราคา 500 บาทต่อปี
สนใจโดเมนนามสกุลอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติม

การย้ายโดเมน

 สำหรับผู้ที่ต้องการย้าย Domain name จากที่อื่นมาใช้บริการจด Domain name กับ pico hosting ให้ทำการสั่งซื้อเหมือนกับจด Domain name ใหม่ ค่าใช้จ่ายในการย้าย Domain name ก็จะคิดเหมือนกับการจด Domain name ใหม่ และควรจะย้ายโดเมน ก่อนที่โดเมนจะหมดอายุ อย่างน้อย 7 วัน แต่แนะนำให้ย้ายโดเมน ก่อนหมดอายุประมาณ 1 เดือน เพื่อความมั่นใจว่าจะสามารถย้ายโดเมนได้อย่างแน่นอน

ขั้นตอนการย้ายโดเมน

 1. สั่งซื้อโดเมนที่หน้า สั่งซื้อ web hosting/domain และชำระเงินค่าโดเมน
 2. ปลดล็อคโดเมน หากมีการล็อคไม่ให้ย้ายโดเมน เมื่อปลดล็อคแล้วให้ขอ Auth-Code หรือ EPP Code จากผู้จดรายเก่า แล้วส่งโค้ดดังกล่าวมาให้ทาง picoHosting
 3. picoHosting ตรวจสอบการชำระเงิน และเริ่มดำเนินการย้ายโดเมนให้ หลังจากนั้นประมาณ 1 ชั่วโมง ระบบจะส่งอีเมลล์ยืนยันการย้ายโดเมนไปที่ Administrative email ของโดเมนนั้นๆ เพื่อให้เจ้าของโดเมนคลิ๊กลิ้งค์ในอีเมลล์ แล้วกรอก Auth-code หรือ EPP-Code เพื่อยืนยันการย้ายโดเมน
 4. หลังจากที่ยืนยันการย้ายโดเมนแล้ว หากไม่มีอะไรผิดพลาด จะใช้เวลาประมาณ 5-10 วันทำการ ในการย้ายโดเมนมาที่ picoHosting

หลักฐานสำหรับจดโดเมน .in.th

แบบที่หนึ่งจดทะเบียนโดเมนเนมในนามองค์กร
 เอกสาร : หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม), ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group
แบบที่สอง จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล
 เอกสาร : สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตประกอบอาชีพของคนต่างด้าว (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

หลักฐานสำหรับจดโดเมน .ac.th

 เอกสาร : หนังสือจัดตั้งโรงเรียน
 เกรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน
ตัวอย่างเอกสาร PDF
ตัวอย่างใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน PDF

หลักฐานสำหรับจดโดเมน .ac.th

 เอกสาร : หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
 กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง
ตัวอย่างเอกสาร PDF

หลักฐานสำหรับจดโดเมน .co.th

แบบที่หนึ่ง คือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร
 - ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรได้
 - หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
 1. องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 เอกสาร :
  หนังสือรับรองบริษัท, ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
 2. องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
 เอกสาร :
  หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ
  หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
  หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
   - รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
   - รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH

แบบที่สองคือจดทะเบียนโดเมนเนมโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ
 - ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร
 - เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจำเป็นต้องถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
 เอกสาร :
  หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ

เอกสารที่ใช้ประกอบการแก้ไขข้อมูลโดเมนเนม
 (เฉพาะกรณีที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จำเป็น เช่น เปลี่ยนแปลง email address ของทั้ง administrative contact และ technical contact เป็นต้น)
 เอกสาร :
  หนังสือรับรองบริษัท (เฉพาะหน้าแรก) พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองการขอแก้ไขข้อมูล โดเมนเนม พร้อมระบุ ticket no. ที่เกี่ยวข้อง โดยหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท

ตัวอย่างเอกสาร PDF
ตัวอย่างใบภพ01 PDF ( ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่ )
ตัวอย่างใบภพ09 PDF ( ใช้สำหรับแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเท่านั้น )
ตัวอย่างใบภพ20 PDF
ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ PDF ( ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่ )